[TOC] >边框组件包含9种样式,主要对版块的边框进行装饰; **使用方法如下:** ### **1、添加边框** 点击“![](https://img.kancloud.cn/13/50/1350646262719c70bc8413d8a69dd1bc_44x37.png)”图标,选择“边框”,再选择任意一个,即可添加一个边框; ![](https://img.kancloud.cn/84/a0/84a09f2d43226230cdfb42d8e8c5c5ac_1016x580.png) ### **2、样式设置** | 名称 | 边框类型 | 主颜色 |副颜色| 背景色 | 翻转 |时长 | | :------: | :------: | :------: | :------: | :------: | :------: | :------: | | 边框1 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✖ |✖ | | 边框2 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✖ |✖ | | 边框3 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✖ |✖ | | 边框4 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✔ |✖ | | 边框5 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✔ |✖ | | 边框6 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✖ |✖ | | 边框7 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✖ |✖ | | 边框8 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✔ |✔ | | 边框9 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✖ |✖ | | 边框10 | ✔ | ✔ |✔ |✔|✖ |✖ | | 边框11 | ✔ | ✔ |✔ |✔|✖ |✖ | | 边框12 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✖ |✖ | | 边框13 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✖ |✖ | #### **(1)边框类型** 右侧点击“边框类型”,可选择多种边框样式; ![](https://img.kancloud.cn/a8/45/a845912ec9d6516b3660e3193b790350_1053x468.png) #### **(2)边框颜色** 主要设置边框的颜色,分为:边框主颜色和边框副颜色; ![](https://img.kancloud.cn/c6/21/c621f2bf9f7c7e901329755ceb88efb0_1075x475.png) #### **(3)翻转** 设置边框的方向翻转; ![](https://img.kancloud.cn/f5/f7/f5f79756cbf522d2c6eef9246ebc24e4_992x516.png) #### **(4)动画时长** 单次动画时长(秒); ![](https://img.kancloud.cn/49/aa/49aa51ac95f5d1264a4cfe15f32f1347_988x366.png)