[TOC] ***** ### **X轴属性配置** 图表属性支持一览表 | | 是否显示 | 名称 |显示网格线| 网格线颜色 | 刻度间隔 |标签旋转角度 |字号 |轴反向 |显示刻度线| | :------: | :------: | :------: | :------: | :------: | :------: | :------: | :------: |:------: |:------: | | 普通柱状图 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✔ |✔ |✔ |✔ |✖ | | 堆叠柱状图 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✔ |✔ |✔ |✖ |✖ | | 折柱图 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✔ |✔ |✔ |✔ |✖ | | 普通折线图 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✔ |✔ |✔ |✔ |✖ | | 面积折线图 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✔ |✔ |✔ |✔ |✖ | | 纵向折线图 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✔ |✔ |✔ |✔ |✖ | | 散点图 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✖ |✔ |✔ |✔ |✖ | | 象形图 | ✔ | ✖ |✔ |✖ |✖ |✖ |✔ |✔ |✔ | ***** #### **(1)是否显示** [xAxis.show](https://echarts.apache.org/zh/option.html#xAxis.show) 用于设置X轴的轴线是否显示,如下图 ![](https://img.kancloud.cn/73/75/7375fd86537e65b5f10057879d24f01e_1119x632.png) ***** #### **(2)名称** [xAxis.name](https://echarts.apache.org/zh/option.html#xAxis.name) 用于设置坐标轴名称,如下图 ![](https://img.kancloud.cn/6c/0b/6c0b0fafe021e26340bace32effd9c3c_1120x606.png) ***** #### **(3)显示网格线** [xAxis.splitLine.show](https://echarts.apache.org/zh/option.html#xAxis.splitLine.show) 用于设置纵向网格线是否显示,如下图 ![](https://img.kancloud.cn/a8/eb/a8ebd2bddb162d4520f4696d1eb5a4d3_1127x658.png) ***** #### **(4)刻度间隔** [xAxis.axisTick.interval](https://echarts.apache.org/zh/option.html#xAxis.axisTick.interval)坐标轴刻度标签的显示间隔,如下图 ![](https://img.kancloud.cn/bd/3c/bd3cfb019f2e237d072a91421f66edb6_1123x750.png) ***** #### **(5)标签旋转角度** [xAxis.axisLabel.rotate](https://echarts.apache.org/zh/option.html#xAxis.axisLabel.rotate) 刻度标签旋转的角度,在类目轴的类目标签显示不下的时候可以通过旋转防止标签之间重叠,如下图 ![](https://img.kancloud.cn/c1/bb/c1bb0896c38c46ba9904b494baf6e8c4_1100x451.png) ***** #### **(6)字号** [xAxis.axisLabel.fontSize](https://echarts.apache.org/zh/option.html#xAxis.axisLabel.fontSize)刻度标签文字的字体大小,如下图 ![](https://img.kancloud.cn/0d/65/0d65657154515766e801c3cea12edb26_1090x498.png) ***** #### **(7)轴反向** [xAxis.inverse](https://echarts.apache.org/zh/option.html#xAxis.inverse)是否是反向坐标轴。,如下图 ![](https://img.kancloud.cn/7e/4a/7e4aa84f7a5962ce0ff227a858c60a8c_1104x501.png) #### **(8)显示刻度线** [xAxis.axisTick.show](https://echarts.apache.org/zh/option.html#xAxis.axisTick.show)是否显示坐标轴刻度线,如下图 ![](https://img.kancloud.cn/59/b4/59b462335af691e412b9f2e542747ea6_1108x496.png)