[TOC] ***** ### **提示语属性配置** 图表属性支持一览表 | | 字体大小 | 字体颜色 | | :------: | :------: | :------: | | 普通柱状图 | ✔ | ✔ | | 折柱图 | ✔ | ✔ | | 普通折线图 | ✔ | ✔ | | 面积折线图 | ✔ | ✔ | | 纵向折线图 | ✔ | ✔ | | 饼图 | ✔ | ✔ | | 雷达图 | ✔ | ✔ | | 漏斗图 | ✔ | ✔ | ***** #### **(1)字体大小** [tooltip.textStyle.fontSize](https://echarts.apache.org/zh/option.html#tooltip.textStyle.fontSize) 用于文字的字体大小,如下图 ***** #### **(2)字体颜色** [tooltip.textStyle.fontSize](https://echarts.apache.org/zh/option.html#tooltip.textStyle.color) 用于文字的字体颜色,如下图 ***** ![](https://img.kancloud.cn/d5/3b/d53b3a92ab0afaed8561ca88164823da_1094x375.png) 预览效果如下 ![](https://img.kancloud.cn/e7/e6/e7e65482eb25b21d1927d68fcfc5e4f6_1103x418.png) ![](https://img.kancloud.cn/30/f2/30f2a15eaff5ae76e3154b4a1680b573_1105x417.png)