[TOC] ***** ### **自定义配色属性配置** 图表属性支持一览表 | |轴标签颜色|轴线颜色| 主配色 | 渐变色| | :------: | :------: | :------: | :------: | :------: | :------: | | 普通柱状图 | ✔ | ✔ |✔ |✔ | | 堆叠柱状图 | ✖ | ✖ |✔ |✖ | | 折柱图 | ✔ | ✔ |✔ |✖ | | 玉珏图 | ✖ | ✖ |✔ |✖ | | 胶囊图 | ✖ | ✖ |✔ |✖ | | 对称条形图 | ✖ | ✖ |✔ |✖ | | 百分比条形图 | ✖ | ✖ |✔ |✖ | | 普通折线图 | ✔ | ✔ |✔ |✖ | | 面积折线图 | ✔ | ✔ |✔ |✖ | | 纵向折线图 | ✔ | ✔ |✔ |✖ | | 普通饼图 | ✖ | ✖ |✔ |✖ | | 雷达图 | ✖ | ✖ |✔ |✖ | | 漏斗图 | ✖ | ✖ |✔ |✖ | | 散点图 | ✖ | ✖ |✔ |✖ | | 气泡图 | ✖ | ✖ |✔ |✖ | | 仪表盘 | ✖ | ✖ |✔ |✖ | ***** #### **(1)轴标签颜色** 设置坐标轴标签颜色,如下图 ![](https://img.kancloud.cn/dc/b8/dcb8c4b053fa8f6ba9938ce8890ec7d9_1100x422.png) ***** #### **(2)轴线颜色** 设置坐标轴轴线颜色,如下图 ![](https://img.kancloud.cn/ab/7a/ab7ac6035cc7dd7787726907649eda4b_1100x438.png) ***** #### **(3)主配色** 设置元素的主配色,如下图 ![](https://img.kancloud.cn/87/45/87452551892ee081069f14f0283d5045_1115x424.png) ***** #### **(4)渐变色** 设置渐变色为红色(只有设置渲染方式为Canvas才支持渐变色),如下图 ![](https://img.kancloud.cn/a4/ea/a4eaa4208b2d8def8072157ef8cca54e_1102x711.png) ***** ### **自定义配色新增弹窗的方式** #### **(1)每次只添加一个** 如下图 ![](https://img.kancloud.cn/78/5d/785d4311290332f965944dfa151324f8_1193x480.png) ***** #### **(2)每次可添加多个** 如下图 ![](https://img.kancloud.cn/53/76/5376729bac21efc7fe3c781c1994cac9_1373x466.png) ***** ***注:大屏中其他相似自定义配色用法同上***