[TOC] ***** ### **图例属性配置** 图表属性支持一览表 | | 是否显示 |字体颜色|字体大小| 图例宽度 | 水平对齐 |垂直位置 |排列方式 | | :------: | :------: | :------: | :------: | :------: | :------: | :------: | :------: |:------: |:------: |:------: | | 普通柱状图 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✔ |✔ |✔ | | 堆叠柱状图 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✔ |✔ |✔ | | 折柱图 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✔ |✔ |✔ | | 普通折线图 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✔ |✔ |✔ | | 面积折线图 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✔ |✔ |✔ | | 纵向折线图 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✔ |✔ |✔ | | 普通饼图 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✔ |✔ |✔ | | 旋转饼图 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✔ |✔ |✔ | | 雷达图 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✔ |✔ |✔ | | 漏斗图 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✔ |✔ |✔ | | 男女占比图 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✔ |✔ |✔ | ***** #### **(1)是否显示** [legend.show](https://echarts.apache.org/zh/option.html#legend.show)是否显示图例组件,如下图 ![](https://img.kancloud.cn/ac/0c/ac0c2a5787644ffcb929ba8694b11354_1100x443.png) ***** #### **(2)字体颜色** [legend.textStyle.color](https://echarts.apache.org/zh/option.html#legend.textStyle.color)设置图例文字颜色 ![](https://img.kancloud.cn/6b/5b/6b5bbcd8bff53199b9d0e3a40dd58657_1100x435.png) ***** #### **(3)字体大小** [legend.textStyle.fontSize](https://echarts.apache.org/zh/option.html#legend.textStyle.fontSize)设置图例文字的字体大小,如下图 ![](https://img.kancloud.cn/f2/2c/f22c9047e0e282757459d417cd217e37_1100x453.png) ***** #### **(4)宽度** [legend.itemWidth](https://echarts.apache.org/zh/option.html#legend.itemWidth) 图例标记的图形宽度,如下图 ![](https://img.kancloud.cn/9d/3e/9d3e0020f3900f8d96c7474ca2d5e491_1101x442.png) ***** #### **(5)水平位置** 设置图例水平方向对齐方式,如下图 ![](https://img.kancloud.cn/49/c9/49c924613bfae37c5b08b7d19449dbb7_1100x418.png) #### **(6)垂直位置** 设置图例垂直方向对齐方式,如下图 ![](https://img.kancloud.cn/38/bd/38bdf07acda35591559e19f3e0c3691f_1100x437.png) ***** #### **(7)排列方式** 设置图例是横向排列还是纵向排列 ![](https://img.kancloud.cn/01/5a/015a2a7114abc26b5b44ee0c82240b19_1100x393.png) *****