[TOC] >装饰组件包含13种样式,主要对大屏样式进行装饰; **使用方法如下:** ### **1、添加装饰** 点击“![](https://img.kancloud.cn/13/50/1350646262719c70bc8413d8a69dd1bc_44x37.png)”图标,选择“装饰”,再选择任意一个,即可添加一个装饰; ![](https://img.kancloud.cn/bc/7a/bc7ad70039d11fe8d37a70c201aa0e68_1025x521.png) ### **2、样式设置** | 名称 | 装饰类型 | 主颜色 |副颜色 | 翻转 |时长 | | :------: | :------: | :------: | :------: | :------: | :------: | :------: | | 装饰1 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✖ |✖ | | 装饰2 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✔ |✔ | | 装饰3 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✖ |✖ | | 装饰4 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✔ |✔ | | 装饰5 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✖ |✔ | | 装饰6 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✖ |✖ | | 装饰7 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✖ |✖ | | 装饰8 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✔ |✖ | | 装饰9 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✖ |✔ | | 装饰10 | ✔ | ✔ |✔ |✔|✖ |✔ | | 装饰11 | ✔ | ✔ |✔ |✔|✖ |✖ | | 装饰12 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✖ |✖ | #### **(1)边框类型** 右侧点击“装饰类型”,可选择多种装饰样式; ![](https://img.kancloud.cn/57/90/57903287131f4ace7b6fdccab3fd0d30_640x490.png) #### **(2)装饰颜色** 主要设置装饰的颜色,分为:装饰主颜色和装饰副颜色; ![](https://img.kancloud.cn/25/f3/25f3a4d1a46ceee12cdc7f9e29725bfa_627x394.png) #### **(3)翻转** 设置装饰的方向翻转; ![](https://img.kancloud.cn/a9/5e/a95ea639dc498692ffdab186b33c9767_647x407.png) #### **(4)动画时长** 单次动画时长(秒); ![](https://img.kancloud.cn/c5/d0/c5d081bb6d0047aafcaa5898b5a20d0e_648x360.png)