[TOC] ***** ### **Y轴属性配置** 图表属性支持一览表 | | 是否显示 | 名称 |显示网格线| 网格线颜色 |字号 |轴反向 | :------: | :------: | :------: | :------: | :------: | :------: |:------: | | 普通柱状图 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✔ |✔ | | 堆叠柱状图 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✔ |✔ | | 折柱图 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✔ |✔ | | 普通折线图 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✔ |✔ | | 面积折线图 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✔ |✔ | | 纵向折线图 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✔ |✔ | | 散点图 | ✔ | ✔ |✔ |✔ |✖ |✔ | | 象形图 | ✔ | ✖ |✔ |✖ |✖ |✖ | ***** #### **(1)是否显示** [yAxis.show](https://echarts.apache.org/zh/option.html#yAxis.show) 用于设置Y轴的轴线是否显示,如下图 ![](https://img.kancloud.cn/9e/76/9e7625c67fdf0c4e932f8a872b72efcf_1076x424.png) ***** #### **(2)名称** [yAxis.name](https://echarts.apache.org/zh/option.html#yAxis.name) 用于设置坐标轴名称,如下图 ![](https://img.kancloud.cn/a3/12/a312f6df9976258c6c1a57844d702972_1096x356.png) ***** #### **(3)显示网格线** [yAxis.splitLine.show](https://echarts.apache.org/zh/option.html#yAxis.splitLine.show) 用于设置横向网格线是否显示,如下图 ![](https://img.kancloud.cn/e0/ef/e0ef553f12eca004b184363f30fcd61e_1090x387.png) ***** #### **(4)网格线颜色** [yAxis.splitLine.lineStyle.color](https://echarts.apache.org/zh/option.html#yAxis.splitLine.lineStyle.color)设置网格线颜色,如下图 ![](https://img.kancloud.cn/0d/e6/0de6de26aa69e072a6deb758db6ea339_1109x344.png) ***** #### **(5)字号** [yAxis.axisLabel.fontSize](https://echarts.apache.org/zh/option.html#yAxis.axisLabel.fontSize)刻度标签文字的字体大小,如下图 ![](https://img.kancloud.cn/0d/65/0d65657154515766e801c3cea12edb26_1090x498.png) ***** #### **(6)轴反向** [yAxis.inverse](https://echarts.apache.org/zh/option.html#yAxis.inverse)是否是反向坐标轴,如下图 ![](https://img.kancloud.cn/7e/4a/7e4aa84f7a5962ce0ff227a858c60a8c_1104x501.png)